Vår tro

Pingströrelsen representeraren klassisk kristen tro som är präglad av den speciella profil som internationellt kallas ”pentekostal” teologi och praxis.

Utmärkande för en praktisk teologi av klassisk pingstväckelsekaraktär är till exempel: synen på hela Bibeln som Guds Ord, den Helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, den yttersta tiden, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.

Pingströrelsen har växt fram kring denna gemensamma kärna i sin tro. Det betyder dock inte likriktning. Den lokala församlingens suveränitet har alltid betonats och det är ytterst i församlingarnas liv tron formas.

Sedan 2001 samverkar flertalet pingstförsamlingar i riksorganisationen Pingst – fria församlingar i samverkan. Pingsts stadgar anger att:
En gemensam teologisk hållning är utgångspunkten för församlingarnas gemenskap. Den formuleras utifrån tron på Bibeln som Guds ord; 2 Tim 3:16-17 och med mönster från Apg. 2: 41-42.

Pingst anknyter till de klassiska trosbekännelserna, den Apostoliska och den Niceno – konstantinopolitanska, och är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter tillPentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF) samt tillLausannedeklarationen och Manilamanifestet.

Pingströrelsens teologiska rötter och identitet har utförligt bearbetats i inledningen av bokenPingströrelsen – verksamheter och särdrag under 1900-talet, som är del 2 i ett historieverk som gavs ut 2007.
Läs mer om historieverket

Många av de ”tunga” teologiska frågorna finns bearbetade i skriftserien Trons hemlighet som produceras av Teologiska nätverket i Pingst.
Läs mer om Trons hemlighet
Läs mer om Teologiska nätverket i Pingst

Många enskilda ämnen i Pingströrelsens tro besvaras i avdelningen frågor och svar på denna webbplats.
Gå till frågor och svar

Vid ALT Akademi för ledarskap och teologi, ges undervisning som präglas av det som kallas pentekostal teologi och praxis.